Główny księgowy - 562

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Główny księgowy - 562
Miejsce pracy: Świdnica
Numer: StPr/21/1267
OBOWIĄZKI:
1) Prowadzenie pełnej rachunkowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, w tym rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego.2) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego.3) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczychi finansowych.4) Wnioskowanie do dyrektora jednostki o określenie trybu, wg którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne lub samodzielnych pracowników prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowejoraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.5) Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2021.305), aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.6) Zatwierdzenie dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty wynagrodzeń pracowników.7) Sporządzanie wniosków i powiadomień o zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz rachunku dochodów własnych i rachunku projektów unijnych. 8) Prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzanie częściowej deklaracji podatkowej.9) Wystawianie Faktur VAT w tym prowadzenie rozrachunków z kontrahentami oraz windykacja należności z rachunku dochodów własnych.10) Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.11) Czuwanie nad zgodnością umów z obowiązującymi przepisami.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA FORMALNE:Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021.305), może zostać osoba:1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;5) spełnia jeden z poniższych warunków:a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.WYMAGANIA DODATKOWE:1) doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT w jednostkach budżetowych, 2) doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych, 3) doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,4) znajomość obsługi programu do obsługi JST BeSTi@,5) znajomość obsługi programu Cesarz Centralny System Zarządzania Budżetem,6) znajomość obsługi programów Vulcan, Płatnik, PFRON7) znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej,8) znajomość ustawy o finansach publicznych,9) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,10) znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,11) znajomość rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej12) znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,13) znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej,14) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,15) umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb.

Miejsce pracy:

Świdnica


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Stolarz Szalunkowy / Montażysta Elementów Betonowych

03 Sie 2021

TERMAT Sp. z o.o.

dolnośląskie / Środa Śląska

Opis stanowiska: wykonanie form (szalunków) pod konstrukcje betonowe przygotowanie i montaż nowych szalunków rozbiórka starych szalunków Wymagania: mile widziane doświadczenie w branży meblarskiej zdolności manualne umiejętność czytania podstaw rysunku...

Stażysta w Dziale Jakości

03 Sie 2021

IS-Polska Sp. z o.o.

dolnośląskie / Jawor

Opis stanowiska: Pomoc przy prowadzeniu projektów wskazanych Klientów. Zapoznanie się z jakością procesu produkcji oraz produktu końcowego. Zapoznanie się z procesem reklamacji. Udział w audytach wewnętrznych. Pomoc w tworzeniu raportów jakościowych....

Spawacz/ Ślusarz (TIG, MAG)

03 Sie 2021

ManpowerGroup Sp. z o.o.

dolnośląskie / Kąty Wrocławskie

Oferta: Zatrudnienie w duńskiej firmie, praca w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, oparta na zaufaniu i zdroworozsądkowych zasadach Elastyczne podejście do organizacji własnej pracy Praca w systemie jednozmianowym Atrakcyjne, konkurencyjne...