Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wałbrzych
Ogłoszenie o naborze Nr 133511

Warunki pracy


 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w tym wizytacje instalacji produkcyjnych o różnym charakterze (również w miejscach trudno dostępnych), oględziny oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, pobieranie prób (np. wody z mostu lub brzegu), nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej, również w porze nocnej, w określonych przypadkach konieczność pracy w godzinach nadliczbowych), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), kontakt z urzędami obsługującymi inne organy ochrony środowiska oraz z organami ścigania, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - urządzenia pomiarowe, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane w budynku III-piętrowym (4 kondygnacje), budynek nie jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • kontroluje samodzielnie podmioty korzystające ze środowiska i współdziała w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami kontroli, organami administracji rządowej i samorządowej w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
 • przygotowuje i przedstawia do akceptacji projekty dokumentów pokontrolnych celem zobowiązania kontrolowanych jednostek do usunięcia stwierdzonych naruszeń
 • rozpoznaje wnioski i interwencje z zakresu ochrony środowiska wpływające do komórki inspekcji w celu ich rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi
 • podejmuje czynności poza kontrolne w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku polegające w szczególności na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc, udzielaniu pouczeń, zwracaniu uwagi, ostrzeganiu lub stosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego w celu przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku oraz zbierania dowodów ich popełnienia
 • ewidencjonuje wyniki kontroli oraz wydane dokumenty w prowadzonych rejestrach i bazach danych oraz przygotowuje niezbędne dane dla opracowania informacji i sprawozdań z zadań realizowanych przez komórkę inspekcji, a także innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji w celu raportowania w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty oraz sporządzania sprawozdań z wykonywanych zadań
 • weryfikuje przedkładane przez podmioty korzystające ze środowiska informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska celem sprawdzenia wiarygodności i rzetelności przedkładanych danych oraz analizuje przedkładane sprawozdania i pomiary z automonitoringu celem sprawdzenia zgodności emisji zanieczyszczeń do środowiska z obowiązującymi użytkownika środowiska wymogami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu związanym z ochroną środowiska, chemią lub fizyką
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później; osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

ZOBACZ NAJNOWSZE OFERTY

Doradca Techniczno - Handlowy

23 lut 2024

Timac Agro Polska Sp. z o.o.

dolnośląskie / Jawor

Teren pracy: 2-3 powiaty Twój zakres obowiązków: Codzienne wizyty na gospodarstwach rolnych, nastawionych zarówno na produkcję roślinną jak i zwierzęcą; Analiza jakości upraw i dobrostanu zwierząt w celu zapewnienia najlepszych rozwiązań; Profesjonalne...

Pracownik biurowy

22 lut 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

dolnośląskie / Kamienna Góra

Obsługa urzadzeń biurowych itp. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Uprawnienia: umiejętność obsługi komputera Wymagania inne:

Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych

22 lut 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku

dolnośląskie / Nowa Ruda

Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wymagania inne: